Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

U kunt de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Alumeco downloaden door op de link rechts te klikken. Verder wordt de inhoud van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Alumeco hieronder weergegeven:

 

1. Omvang

1.1  Deze Algemene verkoop- en leverings-voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle leveringen van producten (‘Producten’) door Alumeco ApS of aan haar gelieerde ondernemingen (‘Verkoper’) aan alle klanten (‘Koper’), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Gelieerde ondernemingen zijn ondernemingen waarover direct of indirect zeggenschap wordt uitgeoefend door Alumeco ApS middels aandelenbezit of stemrechten.

1.2  Wijzigingen in of afwijkingen van deze Voorwaarden, die in de opdracht van Koper of dergelijke kunnen zijn vermeld, moeten schriftelijk door Verkoper worden aanvaard.

1.3 De aanvaarding door Koper van de verzonden of geleverde Producten, of de ontvangst van de Producten door Koper, geldt als aanvaarding van deze Voorwaarden.

 

2. Productinformatie

2.1 Alle productinformatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gewicht, de afmetingen, kwaliteit, technische en andere gegevens uit de catalogus, beschrijving, vooruitzichten, advertenties, enz., en ongeacht of deze informatie schriftelijk, mondeling, elektronisch, online of door middel van downloaden wordt verstrekt, dient slechts als informatief te worden beschouwd en is slechts bindend voor zover Verkoper daarnaar uitdrukkelijk in een offerte of een order-bevestiging verwijst. Specifieke eisen van Koper zijn alleen bindend indien Verkoper deze eisen schriftelijk bevestigt.

 

3. Prijzen en offerte

3.1 De prijzen voor Producten zijn exclusief btw en overige belastingen of heffingen. Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen voor niet-geleverde producten te wijzigen in geval van wisselkoerswijzigingen, gestegen grondstof-prijzen, prijsverhogingen bij onderaannemers, wijzigingen in douanerechten, wijzigingen in werklonen, overheidsingrijpen of dergelijke situaties, waarover Verkoper beperkte of geen controle heeft.

3.2  Indien Verkoper een schriftelijke offerte voorlegt zonder vermelding van een bepaalde termijn voor aanvaarding, vervalt de offerte indien Verkoper de aanvaarding ervan niet binnen 7 dagen na de datum van de offerte (‘aanvaardingstermijn’) heeft ontvangen.

3.3 Het is Koper niet toegestaan een offerte aan een derde over te dragen.

 

4. Orderbevestiging/aanvaarding van de offerte

4.1 Een order wordt onder deze Voorwaarden beschouwd als het aanbod van Koper om Producten te kopen. Verkoper wordt niet geacht een order te hebben aanvaard voordat Koper de schriftelijke of elektronische aanvaarding van de order door Verkoper in de vorm van een orderbevestiging heeft ontvangen. Verkoper wordt niet geacht een bindende overeenkomst te zijn aangegaan, tenzij Verkoper van Koper een schriftelijke en conforme aanvaarding van Koper van een door Verkoper binnen de aanvaardingstermijn gedane offerte heeft ontvangen.

4.2. Indien Koper bezwaar maakt tegen de inhoud van de orderbevestiging, dient dit bezwaar schriftelijk te worden ingediend en binnen 48 uur na de datum van de orderbevestiging door Verkoper te zijn ontvangen.

 

5. Kwaliteit

5.1 Koper is er verantwoordelijk voor dat de technische gegevens en het materiaal als geheel geschikt zijn voor de behoeften van Koper, zodat Verkoper niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de Producten voor het door Koper beoogde doel.

5.2 Voor zover er voor een bepaald product een Europese norm (‘EN-norm’) bestaat, moeten de Producten van Verkoper aan deze norm voldoen.

5.3 Certificaten worden uitsluitend toegevoegd indien partijen dit zijn overeengekomen. Voor zover certificaten zijn toegevoegd, is de garantie van Verkoper alleen van toepassing op informatie in het certificaat voor zover dat specifiek van toepassing is op door Verkoper geproduceerde onderdelen.

 

6. Hoeveelheid

6.1 Met betrekking tot de totale geleverde hoeveelheid wordt een marge van +/- 10% van de gespecificeerde hoeveelheid voor-behouden.
6.2 Elke berekening volgens de aanwijzing per gewicht, stuk of lengte wordt gemaakt volgens de industrienormen.

 

7. Betaling en betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling vindt plaats volgens de door Verkoper in de orderbevestiging vastgestelde betalingsvoorwaarden. Indien deze betalings-voorwaarden niet zijn vermeld, dient betaling vooraf te geschieden.

7.2 Rente wordt opgebouwd vanaf de vervaldag tegen het hoogste tarief dat krachtens het toepasselijke recht is toegestaan.

7.3. Indien het vermogen tot betaling van Koper is aangetast, behoudt Verkoper zich het recht voor om op elk gewenst moment de betalingsvoorwaarden te wijzigen en/of leveringen op te schorten.

7.4 Elk van de aan Verkoper gelieerde onder-nemingen is gerechtigd hun eigen vorderingen op Koper te verrekenen met de vorderingen van Koper op de aan Verkoper gelieerde ondernemingen.

7.5 Koper is niet gerechtigd om een deel van de koopprijs in te houden wegens enige vorm van tegenvordering.

7.6 Indien een levering door de omstandig-heden bij Koper wordt opgeschort, dient Koper betalingen aan Verkoper te doen alsof de levering op het overeengekomen tijdstip heeft plaatsgevonden, tenzij Verkoper Koper schriftelijk anders heeft medegedeeld.

7.7 Klachten van Koper geven Koper niet het recht om de betaling voor leveringen in te houden.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Voor zover het eigendomsvoorbehoud geldig is onder het toepasselijke dwingend recht, blijven de Producten eigendom van de Verkoper totdat de volledige koopprijs en alle gemaakte kosten aan de Verkoper of diens rechtverkrijgende zijn voldaan.

8.2 Bij conversie of verwerking van de verkochte Producten is het eigendoms-voorbehoud van Verkoper van toepassing op geconverteerde of verwerkte producten voor zover dat overeenkomt met de waarde van de verkochte Producten.

 

Voor alle leveringen aan Duitsland en Oostenrijk komt het volgende (nieuwe) artikel 8 volledig in de plaats van de tekst in (het bestaande) artikel 8 ‘Eigendomsvoorbehoud’. Deze nieuwe clausule 8 wordt uitsluitend beheerst door het Duitse recht, ongeacht het recht dat anderszins van toepassing is onder clausule 24.2

 

8.1 De Producten blijven eigendom van Verkoper totdat de volledige koopprijs aan Verkoper of haar verkrijger zijn betaald. In geval van schending van de overeenkomst door Koper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-betaling door Koper, is Verkoper gerechtigd bezit te nemen van de Producten.

8.2 Koper zal zorgvuldig omgaan met de Producten, een passende verzekering voor de Producten aanhouden en, voor zover nodig, de Producten servicen en onderhouden.

8.3 Totdat de volledige koopprijs is betaald en ingeval op de Producten rechten van derden of andere lasten rusten, dient Koper Verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.4 Koper mag de onder het eigendoms-voorbehoud van dit artikel 8 vallende Producten slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dat geval draagt Koper hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop, of de Producten nu verwerkt zijn of niet, over aan Verkoper. Onverminderd het recht van Verkoper om directe betaling te vorderen, heeft Koper recht op betaling van de overgedragen vorderingen. Daartoe verbindt Verkoper zich ertoe geen betaling van de overgedragen vorderingen te eisen voor zover Koper al zijn betalingsverplichtingen nakomt en niet het voorwerp wordt van een aanvraag tot insolventie of een gelijkaardige procedure of een surseance van betaling.

 

9. Levering

9.1 Levering vindt plaats af fabriek (Incoterms 2020) op de in de offerte of, indien van toepassing, de orderbevestiging van Verkoper vermelde bestemming.

9.2 De levertijd staat vermeld in de offerte of, indien van toepassing, in de orderbevestiging van Verkoper.

9.3 De levertijd begint te lopen vanaf de orderbevestiging van Verkoper, maar niet eerder dan de datum waarop Verkoper de specificaties, inclusief goedgekeurde tekeningen met vermelding van maten en afmetingen, heeft ontvangen. Indien deze specificaties niet op de datum van de orderbevestiging zijn ontvangen, gaat de levertijd in op de datum waarop Verkoper deze heeft ontvangen.

9.4 Een opschorting van de levertijd van 3 (drie) werkdagen wegens omstandigheden bij Verkoper wordt in elk geval beschouwd als een tijdige levering.

9.5 Indien Verkoper binnen een ge-specificeerde leveringsdatum niet levert, is Koper gerechtigd om schriftelijk een redelijke uiterste termijn van ten minste 5 (vijf) werkdagen voor voorraad- of standaardproducten en van tenminste 20 (twintig) werkdagen voor op maakt gemaakte producten vast te stellen. Indien levering niet heeft plaatsgevonden binnen de door Koper opgegeven uiterste termijn, is Koper gerechtigd de betreffende (deel)levering schriftelijk te annuleren.

9.6 Indien Koper de (deel)levering van voorraad- of standaardproducten overeen-komstig artikel 9.5 annuleert, is Koper gerechtigd een soortgelijke levering van een derde af te nemen en van Verkoper een vergoeding voor de meerkosten te vorderen. De aansprakelijkheid van Verkoper voor dekking van deze kosten of enige andere aan Koper gerelateerde schade zal niet meer bedragen dan de factuurwaarde van de oorspronkelijke (deel)levering van Verkoper.

Indien de Koper de levering of gedeeltelijke levering van op maat gemaakte producten overeenkomstig artikel 9.5 beëindigt, is de Koper niet gerechtigd tot het doen van een vervangende aankoop op kosten van de Verkoper en is hij niet gerechtigd van de Verkoper schadevergoeding te vorderen voor eventueel geleden verlies.

9.7 Indien Verkoper de Producten niet binnen de in artikel 9.5 genoemde uiterste termijn levert, zijn beide partijen verplicht te goeder trouw samen te werken om een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden om voor levering te zorgen.

9.8 Indien de vertraging in de levering te wijten is aan het feit dat Verkoper zich in een situatie als bedoeld in artikel 16 ‘Overmacht’ bevindt, wordt de levertijd opgeschort voor de duur van deze situatie.

9.9 Verkoper zal Koper in elk geval onverwijld na kennisname van een vertraging in kennis stellen van een wijziging in de levertijd.

 

10. Verpakkingen

10.1 Verpakkingen inclusief pallets worden voor rekening van Koper vervaardigd, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat deze in de prijs zijn inbegrepen.
10.2 Verpakkingen en pallets worden alleen geretourneerd indien dat specifiek is over-eengekomen.

 

11. Annuleringen en wijzigingen

11.1 Een order kan niet worden geannuleerd of gewijzigd, tenzij Verkoper daartoe binnen 10 (tien) werkdagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11.2 Koper vrijwaart Verkoper voor alle kosten en verliezen die door voornoemde annulering worden veroorzaakt, welke kosten en verliezen in totaal nooit minder zullen bedragen dan 10% van de overeengekomen koopprijs voor de geannuleerde Producten, exclusief btw.

 

12. Productwijzigingen

12.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen in de overeengekomen speci-ficaties aan te brengen indien dit zonder noemenswaardig nadeel voor Koper kan worden gedaan.

 

13. Inspectieplicht en vordering

13.1 Koper is verplicht om bij ontvangst onverwijld een zodanige inspectie van de verkochte Producten uit te voeren als is vereist volgens goede zakelijke doelstellingen. Indien de levering onvoldoende of gebrekkig is, dient Koper Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13.2 In geval van transport- of andere zichtbare schade dient de betreffende schade te worden gedocumenteerd door dit bij ontvangst van de Producten op de vrachtbrief te vermelden.
13.3 Indien Koper later kennis krijgt van gebreken die, ondanks zorgvuldig onderzoek, niet bij levering konden worden vastgesteld, dient Koper, nadat hij deze gebreken heeft geconstateerd, Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

13.4 In afwijking van artikel 13.3 dient Koper gebreken uiterlijk 6 (zes) maanden na levering te reclameren.

13.5 Indien Koper Verkoper niet onmiddellijk op de hoogte stelt, zoals in dit artikel 13 is bepaald, is Koper niet gerechtigd enige vordering tegen Verkoper in te stellen wegens de betreffende gebreken of tekortkoming.

 

14. Aansprakelijkheid voor gebreken

14.1 In geval van een gerechtvaardigde en tijdige vordering op grond van deze Voorwaarden, zal Verkoper naar eigen keuze het gebrek verhelpen door vervanging of reparatie. Een dergelijk herstel wordt zo spoedig mogelijk geregeld en binnen een redelijke termijn voltooid. Het herstel wordt over het algemeen uitgevoerd op de plaats waar het defecte Product zich bevindt, met uitzondering van de in dit artikel 14 genoemde uitzonderingen. Koper zal het defecte onderdeel of Product op verzoek naar Verkoper sturen en Koper is verantwoordelijk voor een goede verpakking en verzending van het defecte onderdeel of Product. Indien herstel heeft plaatsgevonden, heeft Koper geen verdere vorderingen op Verkoper voor het defecte Product. Verkoper verkrijgt de eigendom van vervangen/geretourneerde Producten.
14.2. Koper draagt extra kosten in verband met het herstel van gebreken indien Verkoper die moet maken omdat de defecte Producten zich op een andere plaats dan de plaats van levering bevinden. Indien een demontage of montage tot gevolg heeft dat andere zaken dan de Producten worden verstoord, zullen de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten voor rekening van Koper worden verricht.

14.3 In geval van een ongegronde klacht van Koper zullen alle werkzaamheden of leveringen en overige kosten van Verkoper voor herstelwerkzaamheden door Koper worden vergoed.

14.4 Indien Verkoper niet binnen een redelijke termijn aan haar herstelverplichtingen heeft voldaan, is Koper gerechtigd schriftelijk een redelijke uiterste termijn van ten minste 10 (tien) werkdagen voor herstel vast te stellen. Voor zover binnen deze termijn geen herstel heeft plaatsgevonden, kan Koper naar eigen keuze: 1) nieuwe onderdelen/Producten bestellen voor rekening van Verkoper, maar op eigen risico, mits Koper dit op redelijke en billijke wijze doet en de kosten niet hoger zijn dan de prijs die Koper oorspronkelijk voor het betreffende onderdeel of Product aan Verkoper heeft betaald; of 2) een pro rata vermindering van maximaal 15% van de overeengekomen koopprijs voor het betreffende onderdeel of Product vorderen. Indien het defect zo ernstig is dat Koper het voordeel van de overeenkomst met betrekking tot het Product of een substantieel deel daarvan in belangrijke mate wordt ontnomen, kan Koper de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan Verkoper beëindigen voor dat deel van het Product dat als gevolg van het defect niet kan worden gebruikt zoals bedoeld door partijen.

14.5 Indien Koper de deelovereenkomst ingevolge artikel 14.4 beëindigt, heeft Koper recht op een vergoeding van de kosten van Koper in verband met een dekkingsaankoop. Deze vergoeding kan echter niet hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs die Koper voor de betreffende deelovereenkomst aan Verkoper heeft betaald.

14.6 De aansprakelijkheid van Verkoper geldt voor een periode van 12 (twaalf) maanden vanaf de datum van levering. Voor geretourneerde, vervangen of gerepareerde onderdelen is de aansprakelijkheid van Verkoper voor gebreken gedurende 12 (twaalf) maanden vanaf de datum van de compenserende levering, vervanging of reparatie geldig, met een maximum van 24 (vierentwintig) maanden vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum.

 

15. Aansprakelijkheidsbeperking

15.1 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor gedocumenteerde directe schade. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor een van de volgende vormen van verlies of schade die kunnen voortvloeien uit of die verband houden met een overeenkomst die onder deze Voorwaarden valt: 1) enige schade als gevolg van productieverlies, winstderving, in-komstenverlies, verlies van goodwill of ver-wachte besparingen; of 2) enig verlies of enige vernietiging van gegevens; of 3) enige andere gevolg- of indirecte schade als gevolg van vertragingen of gebreken van de verkochte Producten.
15.2 De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade of verlies die/dat voortvloeit uit een overeenkomst of voortzetting daarvan waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is beperkt tot het totale bedrag dat Verkoper aan Koper in verband met de betreffende overeen-komst in rekening brengt.

15.3 De beperkingen in artikel 15.1 en 15.2 zijn niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door Verkoper.

15.4 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor adviezen aan Koper in verband met tekeningen of de opstelling van projecten.

 

16. Overmacht

16.1 De volgende omstandigheden houden vrijstelling van aansprakelijkheid in, indien zij Verkoper beletten de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering van de overeenkomst onredelijk bezwarend maken voor Verkoper: werkconflicten en andere omstandigheden die buiten de redelijke macht van Verkoper liggen, zoals brand, oorlog, terrorisme, mobilisatie of onvoorziene militaire oproepen van ver-gelijkbare omvang, vordering, inbeslagname, valutarestricties, oproer en onrust, interna-tionale blokkade, gebrek aan ver-voersmogelijkheden, algemene product-beperkingen, machtsbeperkingen, buitenge-wone interventie van EU- of andere autori-teiten, openbare regelgeving, pandemieën en ontbrekende of vertraagde leveringen van onderaannemers als gevolg van sommige van de in deze paragraaf genoemde omstandigheden.
16.2 De in artikel 16.1 genoemde omstandig-heden die zich vóór het uitbrengen van een offerte of de overeenkomst voordoen, ontslaan Verkoper slechts van haar aansprakelijkheid indien de uitwerking van die omstandigheid op de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was.

16.3 Indien de in artikel 16.1 genoemde omstandigheden Koper treffen, dient Koper de kosten van Verkoper in verband met het beveiligen en beschermen van de Producten gedurende het bestaan van een dergelijke omstandigheid voor zijn rekening te nemen.
16.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst langer dan 3 (drie) maanden wordt verhinderd door de in artikel 16.1 genoemde omstandig-heden, hebben partijen het recht de vereenkomst zonder enige schadevergoeding te ontbinden.

16.5 Zowel Verkoper als Koper zijn verplicht om de andere partij onverwijld na het optreden van een omstandigheid als bedoeld in artikel 16.1 hiervan op de hoogte te stellen.

 

17. Productaansprakelijkheid

17.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor materiële schade die door het Product wordt veroorzaakt nadat het is geleverd en terwijl het in het bezit is van Koper. Verkoper is evenmin aansprakelijk voor schade aan Producten die door Koper zijn vervaardigd of waarvan de Producten van Koper deel uitmaken. Verkoper is alleen aansprakelijk voor Producten voor zover in deze aansprakelijkheid wordt voorzien in de toepasselijke dwingende bepalingen betreffende productaansprakelijkheid.

17.2 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt zoals bepaald in artikel 15 ‘Aansprakelijkheidsbeperking’.
17.3 Verkoper is alleen aansprakelijk jegens de benadeelde partij; derhalve kan Koper geen aanspraken op Verkoper doen gelden voor schade in verband met vorderingen tot productaansprakelijkheid die tegen Koper worden ingesteld.

17.4 Indien de benadeelde partij een productaansprakelijkheidsvordering tegen Ver-koper instelt, behoudt Verkoper zich het recht voor om door Koper schadeloos gesteld te worden voor zover de vordering niet het gevolg is van gebreken in de Producten of nalatigheid van Verkoper.

17.5 Indien een derde tegen een van partijen (Koper of Verkoper) een vordering tot product-aansprakelijkheid instelt, dient deze partij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

18. Geretourneerde Producten

18.1 Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd nadat dat specifiek met Verkoper is overeengekomen.

18.2 Indien de terugzending van Producten is overeengekomen (zie artikel 18.1), vindt creditering van geretourneerde Producten plaats indien deze Producten in on-beschadigde staat verkeren en, voor vervaardigde materialen of materialen in fabrieksverpakking, indien deze materialen zich in de originele niet-geopende verpakking bevinden, tenzij schriftelijk anders is over-eengekomen.

 

19. Gereedschappen

19.1 Indien de overeenkomst met Verkoper een betaling inhoudt voor de productie van gereedschappen in fabriek, verkrijgt Koper alleen het recht om dit gereedschap te gebruiken en verkrijgt Koper geen eigendomsrechten op het gereedschap en verlangt Koper evenmin dat het gereedschap door de fabriek wordt over-gedragen. Dit gereedschap moet ten minste 36 (zesendertig) maanden na de laatste productie worden bewaard, waarna het op verzoek van Verkoper zonder voorafgaande kennisgeving kan worden vernietigd.

 

20. Verbod op doorverkoop en gebruik voor bepaalde doeleinden

20.1 Koper garandeert dat de Producten van Verkoper niet zullen worden gebruikt of doorverkocht voor doeleinden die verband

houden met chemische, biologische of nucleaire wapens of met raketten die dergelijke wapens kunnen bevatten.

20.2 Koper garandeert dat de Producten van Verkoper niet zullen worden verkocht aan personen, bedrijven of andere organisaties, indien Koper weet of vermoedt dat ze verband houden met enige vorm van terroristische of drugsgerelateerde activiteiten.

20.3 De Producten van Verkoper kunnen onderworpen zijn aan regels inzake uitvoercontroles en kunnen derhalve onderworpen zijn aan beperkingen op de verkoop aan landen of klanten waarvoor een uitvoer-/invoerverbod geldt. Koper zal dergelijke beperkingen naleven bij de doorverkoop van Producten van Verkoper aan deze landen of klanten.

20.4 Koper zal de Producten van Verkoper niet doorverkopen als er enige twijfel of verdenking bestaat dat de Producten kunnen worden gebruikt voor doeleinden die in strijd zijn met het bovenstaande.

20.5 Indien Koper weet of vermoedt dat bovenstaande Voorwaarden zijn geschonden, dient Koper Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

20.6 Koper vrijwaart Verkoper volledig voor alle aanspraken van welke aard dan ook jegens Verkoper die het gevolg zijn van het niet naleven door Koper van dit artikel 20.1 - 20.5.

 

21. Sancties

21.1 Koper aanvaardt en garandeert te voldoen aan alle toepasselijke sancties, met inbegrip van import/exportbeperkingen, en wetten en voorschriften inzake exportcontrole opgelegd door de VS, de EU of de VN alsmede andere naties en staten, voor zover van toepassing, en voor zover niet in strijd met de Amerikaanse, EU- of Deense wetgeving.

21.2 Koper garandeert dat noch Koper zelf, noch zijn eigenaren, noch enige dochteronderneming van Koper, noch enig lid van het management van Koper of enige andere werknemer van Koper, inbreuk maakt op, of is onderzocht wegens inbreuk op de sancties uitgevaardigd door de Verenigde Staten, de EU of de Verenigde Naties,  of worden gecontroleerd door of handelen namens een persoon of entiteit waarop dergelijke sancties van toepassing zijn.

21.3 Verkoper is niet verplicht Producten aan de koper te verkopen, te leveren of over te dragen indien dit verboden is ingevolge sancties, opgelegd door de VS, het VK, de EU of de VN.

21.4 Koper vrijwaart Verkoper volledig voor alle aanspraken van welke aard dan ook jegens Verkoper die het gevolg zijn van het niet naleven door Koper van dit artikel 21.1 en 21.2.

 

22. Gegevensbescherming

22.1 De gelieerde bedrijven en onder-aannemers van Verkoper hebben het recht om persoonsgegevens van de contactpersonen van Koper, waaronder naam en contact-gegevens, te verwerken en op te slaan. Het doel van Verkoper voor de verwerking van deze gegevens is om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen jegens Koper, bijvoorbeeld met betrekking tot het beheer van klantenrelaties en betalingstransacties.

22.2 Verkoper zal voldoende contractuele en technische maatregelen nemen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Verkoper bewaart persoons-gegevens voor de duur van de zakelijke relatie.

22.3 In de Algemene verordening gegevens-bescherming zijn een aantal rechten vastgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Verkoper. Meer informatie is te vinden op de website van Verkoper of door contact op te nemen met de contactpersoon van Verkoper.

 

23. Gedeeltelijke ongeldigheid

23.1 Ingeval een of meer bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden, wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet getroffen of aangetast.

 

24. Geschillen

24.1 Zowel Koper als Verkoper zal zich inspannen om eventuele geschillen en meningsverschillen in der minne te schikken.
24.2 Eventuele geschillen tussen partijen in verband met de overeenkomst en de daarmee samenhangende omstandigheden zullen wor-den beslecht volgens de bepalingen in het land van Verkoper, die van toepassing zullen zijn.

24.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Deense rechtbanken, en door de rechtbank in de jurisdictie waar Verkoper haar vestigingsplaats heeft of door de rechtbank die Verkoper het meest gunstig acht voor beide partijen, bijvoorbeeld vanwege de behandelingstijd van de zaak.

 

Version 2022-11