Verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

 

1. Geldigheid

De huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De eventuele verkoop- en leveringsvoorwaarden die op de orderbevestiging staan vermeld of waarnaar de klant anderszins verwijst, zijn uitlsuitend geldig wanneer dit uitdrukkelijk op onze orderbevestiging staat vermeld.


2. Productinformatie

Alle informatie over gewicht, afmetingen en kwaliteit alsmede de technische gegevens en andere gegevens vermeld in catalogi, prospectussen en eventueel ander reclamemateriaal zijn indicatief en zijn slechts bindend voorzover zij een expliciet onderdeel vormen van de overeenkomst tussen de partijen.


3. Offertes

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in grondstofprijzen en wisselkoersen, de levertijd afhankelijk van de goederen die niet verkocht zijn en wijzigingen in de levertijd door werkzaamheden. Als een verkoper een schriftelijke offerte uitgeeft die geen vastgelegd tijdstip geeft voor aanvaarding, vervalt de offerte indien de aanvaarding niet door de verkoper is ontvangen binnen 2 weken na de datum, van de offerte.


4. Kwaliteit

De koper is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de technische gegevens en het materiaal in zijn geheel voldoen aan zijn wensen.
Er zal zoals is afgesproken een certificaat worden bijgevoegd in overeenstemming met de overeenkomst. De verkoper controleert dat het certificaat voldoet aan de eisen voor levering, echter controleert niet de informatie vermeld op het certificaat.5. Hoeveelheid

Voor de totale geleverde hoeveelheid geldt een marge van plus/minus 10% van de gespecificeerde hoeveelheid. Berekening van het gewicht, eenheid en lengte moet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde praktijk.


6. Orders en overeenkomst

Om voor de verkoper bindend te zijn, moet een order schriftelijk door de verkoper worden bevestigd en uitsluitend de koop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper zullen van toepassing zijn op de uitvoering van de bestelling.
Als de koper bezwaar heeft tegen de inhoud van de orderbevestiging, dan wordt dit schriftelijk gedaan en moet door de verkoper niet later dan één week na de datum van de orderbevestiging worden ontvangen.


7. Prijzen en levering

In verband met de verkoop uit voorraad zal de prijs excl. btw en de betalingsvoorwaarden vermeld op de op dit moment van kracht zijnde prijslijst van de verkoper gelden. Levering geschiedt vanaf het adres van de verkoper.
Ongefrankeerde verzending door de koper wordt altijd gefactureerd door de koper en mag niet in contanten worden betaald bij ontvangst.


8. Betaling

De verkoper ontvangt de betaling op de datum die staat vermeld op de factuur als de definitieve vervaldatum voor betaling. Indien een dergelijke datum niet is opgegeven, dan geschiedt de betaling bij levering in contanten. De verkoper echter behoudt zich het recht de betalingsvoorwaarden te wijzigen als de verkoper informatie ontvangt dat het vermogen van de koper om te betalen is verslechterd. Indien de levering wordt uitgesteld als gevolg van de situatie van de koper (verzuim rechthebbende), zal de koper, tenzij door de verkoper anders is vermeld, niettemin niet verplicht zijn om enige betaling aan de verkoper te doen alsof de levering op het afgesproken tijdstip is geschied. Als de betaling wordt gedaan na de vervaldatum, heeft de verkoper het recht van tijd tot tijd en vanaf de vervaldatum op een gegeven moment rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tegen het op de factuur vermelde rentetarief. De koper is niet gerechtigd om eventuele tegenvorderingen tegen de verkoper die niet schriftelijk door de verkoper zijn erkend te compenseren en is niet gerechtigd enig deel van de koopprijs achter te houden vanwege tegenvorderingen van welke aard dan ook.


9.Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt het eigendom van de verkochte goederen met de beperkingen die voortvloeien uit dwingende regels van het recht totdat de volledige koopprijs plus alle eventueel gemaakte kosten zijn betaald aan de verkoper of aan de partij waaraan de verkoper het recht heeft overgedragen.


10. Verzending

De verzending geschiedt vanaf het adres van de verkoper ongeacht het feit dat de verkoper de aan de koper verkochte goederen levert met behulp van zijn eigen werknemers of een externe partij in overeenstemming met een afzonderlijke overeenkomst. Het tijdstip van levering wordt door de verkoper vastgesteld tegen de beste inschatting van de verkoper met het gemaakte voorbehoud toen de offerte werd gedaan/de overeenkomst werd gesloten.
Bij verkoop van goederen uit voorraad en standaardgoederen zal een verlenging van de levertermijn met 30 dagen in verband met de situatie van de verkoper als tijdige levering worden beschouwd, waarbij geldt dat de koper op grond daarvan geen rechten jegens de verkoper kan doen gelden, tenzij anders is overeengekomen.
In verband met de verkoop van individueel vervaardigde goederen, wordt de verkoper niet aansprakelijk gehouden voor enige vorm van vertraging ongeacht de duur hiervan en dat de koper om deze reden geen rechten jegens de verkoper kan uitoefenen. Elk van de partijen evenwel, is gerechtigd om zonder enige vorm van aansprakelijkheid, de overeenkomst te annuleren als de vertraging meer dan drie maanden bedraagt.
Als een vertraging in de levering te wijten is aan de verkoper die in een situatie verkeert zoals vermeld in clausule 15 (vrijstelling van aansprakelijkheid), dan wordt het tijdstip van levering uitgesteld met de tijdsduur van de vertraging. Beide partijen echter zijn zonder enige vorm van aansprakelijkheid gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de vertraging langer heeft geduurd dan 3 maanden. Deze bepaling geldt ongeacht of de oorzaak van de vertraging voor of na het verstrijken van de overeengekomen levertijd heeft plaatsgevonden.
In het bovenstaande geval informeert de verkoper aan de koper onverwijld over de wijziging van de levertijd.


11. Verpakkingen

De verpakking zal voor rekening van de koper zijn tenzij uitdrukkelijk anders is vemeld dat dit in de prijs is inbegrepen.
Verpakkingen mogen uitsluitend worden geretourneerd in overeenstemming met een afzonderlijke overeenkomst.


12. Annulering

In verband met de annulering van verzendingen verplicht de koper zich ertoe een volledige schadevergoeding te betalen, met inbegrip van winstderving, en, in het algemeen ter vrijwaring van de verkoper voor alle kosten in verband met de annulering.


13. Productwijzigingen

De verkoper behoudt zich het recht zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in overeengekomen specificaties als dit zonder enige overlast kan geschieden voor de koper.


14. Gebreken en klachten

Bij aflevering dient de koper onmiddellijk een inspectie van de verkochte goederen uit te voeren als de algemeen aanvaarde praktijk vereist. Eventuele gebreken aan de verkochte goederen zullen binnen een redelijke termijn worden verholpen of een vervangende levering naar verkoper's keuze.
Indien binnen een redelijke termijn dergelijke corrigerende maatregelen niet worden genomen of een vervangende levering niet wordt uitgevoerd, dan is de koper gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, een vermindering van de koopprijs te verlangen of een schadevergoeding te claimen op grond van de algemene regels van de Deense wetgeving en de huidige koop- en leveringsvoorwaarden.
Als de koper een beroep wil doen op een defect, moet de koper de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen onmiddellijk nadat het defect is of had moeten worden ontdekt en de aard van het defect in een schriftelijke mededeling specificeren. Voorbeelden van voldoende hoeveelheid voor een bepaalde beoordeling van de rechtvaardiging van de klachten dient te worden bijgevoegd bij de klachten over de kwaliteit van de goederen. Als de koper het defect heeft of had moeten ontdekken, en, hij dient geen klacht in in overeenstemming met het bovenstaande, dan kan deze verder geen claim vorderen betreffende het defect.
Indien de koper binnen 6 maanden vanaf de leverdatum geen vordering tegen de verkoper heeft ingediend met betrekking tot het defect, dan kan deze later geen vordering meer indienen met betrekking tot een dergelijke defect.
Als corrigerende maatregelen zijn genomen of een vervangende levering heeft plaatsgevonden, dan kan de aansprakelijkheid van de verkoper voor defecten niet worden uitgebreid tot meer dan 1 jaar vanaf de oorspronkelijke leverdatum.


15. Beperking van aansprakelijkheid

Een vordering tot schadevergoeding tegen de verkoper kan deze niet hoger zijn dan het factuurbedrag voor het verkochte product.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige vervolgschade, winstderving of enig ander verlies dat voortvloeit uit de overeenkomst, met inbegrip van all indirecte schade die is opgelopen als gevolg van vertraging of defecten aan de verkochte goederen. De volgende omstandigheden zullen resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid voor de verkoper als zij de uitvoering van de overeenkomst voorkomen of de uitvoering van de overeenkomst onnodig verlieslatend maken.
Eventuele industriële geschillen of andere omstandigheden buiten de controle van de partijen, zoals brand, oorlog, mobilisatie of onvoorziene militaire dienst oproepen van gelijkwaardige omvang, opvordering, inbeslagname, deviezencontroles, rellen en civiele onrust, tekort aan transportmogelijkheden, algemene schaarste van goederen, brandstofrestricties en defecten aan of vertragingen in de leveringen van sub-leveranciers, die het gevolg zijn van de omstandigheden vermeld in de onderhavige clausule. Omstandigheden zoals hierboven uiteengezet, die zich hebben voorgedaan voordat de offerte werd gegeven/de overeenkomst die werd aangegaan slechts tot vrijstelling van aansprakelijkheid zal leiden als het effect op de uitvoering van de overeenkomst op het relevante moment niet kon worden voorzien.
De verkoper verplicht zich de koper schriftelijk en zonder onnodige vertraging in kennis te stellen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen.


16. Productaansprakelijkheid

De verkoper is slechts aansprakelijk voor persoonlijk letsel als wordt bewezen dat de schade werd geleden als gevolg van fouten of omissies aan de kant van de verkoper of andere partijen waarvoor de verkoper verantwoordelijk is.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade aan onroerend goed of roerende goederen.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige vervolgschade, winstderving of enig ander indirect verlies.
Voor zover de verkoper ten aanzien van een derde partij aansprakelijk wordt gehouden voor producten, dan is de koper verplicht de verkoper schadeloos te stellen in dezelfde mate als de beperkte aansprakelijkheid van de verkoper in overeenstemming met de drie bovenstaande zinnen. Indien een derde partij tegenover één van de partijen aanspraken doet gelden voor aansprakelijkheid voor schade overeenkomstig de huidige clausule, dan stelt de partij onmiddellijk de andere partij daarover in kennis.
De verkoper en koper zijn er onderling toe verplicht te accepteren dat de juridische procedure tegen hen wordt aangespannen bij de rechtbank die vorderingen tot schadevergoeding tegen één van hen worden ingesteld op basis van de schade of het letsel dat door de levering zou zijn veroorzaakt.
Deze beperkingen aan de aansprakelijkheid van de verkoper zijn niet van toepassing indien hij heeft getuigd van grove nalatigheid.


17. Retourzendingen

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd in overeenstemming met een speciale overeenkomst hierover met de verkoper.
Tenzij anders overeengekomen, is de creditering van retourzendingen onderworpen aan de retourzendingen die onbeschadigd zijn en wat betreft opdrachten/in de fabriek verpakte materialen dat deze in de originele , ongeschonden verpakking zitten.


18. Geschillen

Eventuele geschillen tussen de partijen zullen worden beslecht door de rechtbank in Denemarken overeenkomstig de Deense wetgeving.